KMS SAC İŞLEME MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

 

I. Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla KMS SAC İŞLEME MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“KMS SAC İŞLEME MERKEZİ”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. KMS SAC İŞLEME MERKEZİ bünyesinde bulunan kişisel verileriniz; amaçlarıyla KMS SAC İŞLEME MERKEZİ tarafından farklı kanallarla, mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

II. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Şirketimiz sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde KMS SAC İŞLEME MERKEZİ tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:
• KMS SAC İŞLEME MERKEZİ ilgili mevzuattan kaynaklanan ticari faaliyet, hizmetlerini mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri ve ofisleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi,
• Şirket ve Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş emniyetinin sağlanması,
• Şirket’in kısa, orta ve uzun vadedeki ticari faaliyet ve iş politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması,
• Şirket insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
• Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
• Şirket itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.
• Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
• Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
• Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi • İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi, • Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi, • Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, http://kmssacislememerkezi.com/ internet adresinden ulaşabileceğiniz “KMS SAC İŞLEME MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası”nda yer verilmiştir.

 

III. Kişisel Verileriniz, Hangi Kişi Gruplarına ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Şirketimiz sistem ve kayıtlarında toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilke ve esaslara uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahlinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; Şirket bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, mevcut ve/veya potansiyel müşterilerine, Şirket, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’na, Şirket ile irtibatlı gerçek ve tüzel kişilere, Şirket ile iş birliği içerisinde bulunan yahut Şirket ile iş yapan kamu-özel kurum ve kuruluşlara, hukuken yetkili diğer özel-kamu tüzel kişilerin aktarılabilmektedir. Kişisel Verileriniz, işbu Aydınlatma Metni I numaralı kısımda yer alan amaçlar doğrultusunda aktarılmakta olup aktarılma amaçları konusunda detaylı bilgilere, http://kmssacislememerkezi.com / internet adresinden ulaşabileceğiniz “KMS SAC İŞLEME MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası”nda yer verilmiştir.

                           

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğinizi tespite yarar bilgileriniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla yahut http://kmssacislememerkezi.com / internet adresimizden iletişime geçebilirsiniz.